National parks of Adjara

Kobuleti national park (read)

Kintrishi national park (read)

Mtirala national park (read)

Machakhela national park (read)

National parks: Adjara